Formació

Formació

En compliment del que estableix l'article 19 de Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'Administració de la Generalitat Valenciana garantirà que tot el personal al seu servei reba una formació teòrica i pràctica mínima de 15 hores en matèria preventiva, tant en el moment del seu accés a la funció publica, siga la que siga la modalitat o duració de la seua relació amb aquesta, com quan es produïsquen canvis en les funcions que exercisca, o s'introduïsquen noves tecnologies o variacions en els equips de treball. La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball i funció que exercisca, haurà d'adaptar-se, igualment, a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'uns altres de nous, i haurà de repetir-se periòdicament si és necessari.

Com a objectius generals en matèria de formació per al treballador o la treballadora, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals pretén:

  • Promoure canvis en els coneixements, actituds i pràctiques del treballador o la treballadora relacionats amb la seua seguretat i salut en el lloc de treball.
  • Que el treballador o la treballadora conega els factors de risc del seu lloc de treball per a poder aplicar els principis bàsics de l'acció preventiva. Factors de risc associats a les instal·lacions del centre, ferramentes, equips, substàncies, organització, etc.
  • Que el treballador o la treballadora desenvolupe actituds i valors en matèria de prevenció de riscos laborals. El treballador o la treballadora adquirirà habilitats que li permetran posar en marxa les mesures de prevenció apropiades i adoptar conductes segures.

Com a objectiu general en matèria de formació per al centre de treball el Servei de Prevenció de Riscos Laborals pretén:

  • Contribuir a elevar el nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores.
  • Facilitar una cultura preventiva que afavorisca la participació de tots els treballadors i de totes les treballadores.

 

El Servei de Prevenció proporcionarà als departaments encarregats de la formació dels empleats públics dins de l'Administració el suport i l'assessorament necessaris en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. (DOCV 31.10.2012).

Els destinataris de la dita formació són el personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

A través de la pàgina web del Servei de Formació del Professorat i la xarxa de CEFIRE es pot accedir a l'oferta formativa anual de l'àmbit de prevenció de riscos laborals destinada al personal docent.

L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) és l'òrgan encarregat de formar el personal al servei de l'Administració valenciana. El pla de formació comprén formació en línia, contínua i formació especialitzada.

Amb la formació en línia es pretén que l'empleat públic adquirisca conceptes bàsics en matèria de seguretat i salut.

La formació contínua en matèria de prevenció està relacionada amb l'entorn de la mateixa persona, amb l'objectiu d'integrar i motivar la persona en el desenvolupament del seu treball.

La formació especialitzada en matèria de prevenció està relacionada amb l'activitat i el lloc de treball. Se centra a millorar coneixements i habilitats de l'activitat professional que desenvolupa l'empleat públic.

Des de la pàgina web de l'IVAP es pot accedir al pla de formació anual.

T'interessa