Pla de prevenció

Pla de prevenció

Tal com estableix l'article 2.3 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva, com els instruments essencials per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, s'han de fer en la forma que determina l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en els seus articles següents.