Preguntes més freqüents

Si després d'haver consultat les nostres preguntes i el procediment de coordinació d'activitats empresarials li queden algunes qüestions per resoldre, pot contactar amb nosaltres a través de la pàgina web del Servei de Prevenció, o en: servprevencionriesgoslaborales@gva.es.

La comunicación de apertura de centro de trabajo la realizan únicamente los empresarios que tienen la condición de contratista, siempre antes del comienzo de los trabajos. La comunicación de apertura debe acompañarse del plan de seguridad y salud de la obra o, en caso de que éste no sea exigible por tratarse de una obra sin proyecto, de la correspondiente evaluación de riesgos.
El promotor debe facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de esta obligación.

L'obligació de coordinació d'activitats empresarials, És d'aplicació als treballadors autònoms?

A l'article 24 del RD 171/2004, de 30 de gener, en matèria de coordinació indica l'obligació de la coordinació als treballadors autònoms, de la mateixa manera que a les empreses els treballadors desenvolupin activitats en un mateix centre de treball.

És important no confondre la concurrència d'empreses en un centre de treball amb aquelles situacions en què en un centre de treball poden accedir altres empreses o qualsevol persona a manera de client, visitant, usuari, etc. En aquests casos, a causa que no es tracta d'empreses a les que s'hagi contractat o subcontractat per prestar uns serveis i desenvolupar unes activitats en aquest centre que poguessin projectar riscos en qualsevol treballador present en el mateix, no estaran subjectes a la necessitat i obligació d'efectuar una coordinació d'activitats empresarials.
 
Aquestes persones o treballadors, per poder accedir a les instal·lacions, simplement han d'estar informats sobre les actuacions a seguir en el cas d'una emergència. La via per efectuar aquesta informació es triarà en cada centre en funció de la mida i tipus d'instal·lacions, de l'activitat de l'empresa, de la zona a accedir per part d'aquestes persones o el motiu i temps de permanència en el centre, tal com especifica l'article 20 de la LPRL.

Tal com indica l'article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, en matèria de coordinació, el deure de cooperació serà d'aplicació a totes les empreses que concorrin en el centre de treball.
 
S'ha de comunicar immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de treball.
 
El Interlocutor de l'empresa, a més d'avançar la seva comunicació verbal al responsable del centre o Interlocutor, i elaborar i tramitar la documentació oficial requerida, ha d'emplenar la incidència per escrit.
 
En el procediment de coordinació d'activitats empresarials, hi ha un format de comunicació que es poden utilitzar com a mitjà de comunicació (FSPRL_PPRL_01_03). Notificació d'accident, comunicació d'anomalia o deficiència detectada o situació d'emergència.

La informació ha de ser suficient i adequada. Ha de preveure tots i cadascun dels riscos que puguin afectar treballadors de les empreses concurrents en funció dels equips de treball utilitzats, metodologies de treball, etc.

Haurà de proporcionar a l'inici de l'activitat, quan es produeixi un canvi en les activitats realitzades i quan es produeixi una situació d'emergència i / o accident.
 
L'actualització de la informació per part dels empresaris concurrents, evita situacions de risc no previstes inicialment.
 
Per facilitar l'intercanvi d'informació entre les empreses concurrents, és aconsellable que cada empresa nomeni un interlocutor de coordinació. S'aconsella doncs, que l'intercanvi d'informació es canalitzi a través dels interlocutors de cada empresa concurrent. En el procediment de coordinació d'activitats empresarials, hi ha un format de registre dels mitjans de coordinació i recursos humans establerts. Consultar: FSPRL_PPRL_01_02. Mitjans de coordinació i recursos humans per CAE.

A causa de l'existència de riscos propis derivats de la concurrència d'empreses, és a dir, riscos per als treballadors de les contractes a conseqüència de realitzar la seva activitat en un centre de treball, i d'altra banda, els riscos als quals s'exposa el personal propi del centre de treball a causa de les activitats desenvolupades per la contracta. Aquests riscos han de ser controlades per les activitats de coordinació que es desenvolupen.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi INVASSAT ha posat a la seva disposició el procediment establert (SPRL_PPRL_01) i instruccions operatives per facilitar les obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Pot consultar i descarregar aquesta documentació a la pàgina web de l'INVASSAT (https://invassat.gva.es/), en l'apartat Servei de Prevenció.

L'objectiu de la CAU (Coordinació d'Activitats Empresarials), és prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d'activitats empresarials, establint per a això, les obligacions de les diferents empreses prestacionarias de serveis que coincideixen en un mateix centre de treball, previstes en el RD 171/2004, de 30 de gener, en matèria de coordinació.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va promulgar l'Orde 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte de regular els procediments i actuacions destinades a la protecció de la comunitat educativa mitjançant l'elaboració dels plans d'autoprotecció i el compliment de les mesures d'emergència.
Així mateix, la Conselleria ha posat a disposició dels centres docents una aplicació informàtica, a través de la qual gestionar la tramitació dels documents relatius a les mesures d'emergència i simulacres i per a això va donar instruccions als centres educatius sobre com fer-ho. Tot això a través del portal SAI.

En l'actualitat, tots els assumptes relacionats amb  la prevenció de riscos laborals del personal propi de la Generalitat, excepte el del sector sanitari, es troba davall l'àmbit de competència de l'Institut Valencià de Seguretat i  Salut en el Treball (INVASSAT) en la seua funció de Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi. Per a realitzar qualsevol consulta o sol·licitud ha de dirigir-se al centre territorial de l'INVASSAT de la província corresponent.

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) D'ALACANT
Tel.: 965934923
Fax: 965934940
C/ Fondó dels Frares, 1
03005 Alacant
Veure pla

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) DE CASTELLÓ
Tel.: 964558300
Fax: 964558329
Ctra. N-340 València-Barcelona, Km. 68,4
12004 Castelló de la Plana
Veure pla

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) DE VALÈNCIA
Tel.: 963424400
Fax: 963424499
C/ València, 32 
46100 Burjassot
Veure pla

En cas de realitzar una consulta sobre el treball tècnic haurà de remetre escrit al Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província corresponent, o en qualsevol dels registres oficials de la Comunitat Valenciana. Pot utilitzar el format d'instància general que podrà trobar en l'apartat Formularis.

T'interessa