FUNCIONS DEL SPRL

FUNCIONS DEL SPRL

Per al desenvolupament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, i sense perjudici que els responsables d'aquests han de vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:

  • Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació definit en l'article 2 d'aquest reglament, i establirà els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral tendent a fomentar el benestar laboral del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els quals radica la seua competència.
  • Promourà i impulsarà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.
  • Assessorarà i impulsarà perquè els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servei.
  • Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què aquest es preste.
  • Coordinarà l'actuació dels serveis de prevenció de la Generalitat.
  • El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, l'objectiu de les quals siga fomentar i impulsar el benestar laboral del personal al seu servei.

 

Tot això, de conformitat amb el Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).