T'interessa

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS del personal propi DE LA GENERALITAT

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS del personal propi DE LA GENERALITAT

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat (SPRL), és el servei de l'INVASSAT que assumeix les competències atribuïdes als serveis de prevenció propis del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell.

Per al desenvolupament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, el SPRL dirigeix les seues actuacions a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut del personal que sota qualsevol tipus de relació jurídica, presta els seus serveis en els seus centres de treball, en les quatre especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball, sensibilitzant a tots els agents implicats en la prevenció de riscos laborals, de conformitat als principis d'eficàcia, coordinació i participació i en compliment de les disposicions contingudes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i altra normativa sobre la matèria.