Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat

Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat

Què som?

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat (SPRL), dependent de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), és el servici de prevenció de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte el sector sanitari. El Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià va establir el seu marc d'actuació.

La seua missió és vetlar per la seguretat i la salut del personal que treballa en els diferents centres públics valencians sota el seu àmbit de competència, d'acord amb el que establix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa de desenvolupament d'esta i assessorar l'organització en esta matèries.

 

Funcions

Per a això, més enllà de l'obligació que tenen les persones responsables dels diferents departaments i organismes de fer complir les normes sobre seguretat i salut en el treball, l'SPRL assumix les següents funcions:

 • Impulsar totes les activitats preventives previstes per la llei per a promoure la seguretat i salut i fomentar el benestar del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte el sector sanitari.
 • Promoure la informació i la formació en la prevenció de riscos laborals de les empleades i empleats públics.
 • Assessorar els diferents departaments en l'adopció de mesures de seguretat i salut laboral, promovent la seua integració en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què este es preste.
 • Coordinar l'actuació dels servicis de prevenció de la Generalitat.
 • I aquelles altres que el Consell assigne a l'INVASSAT necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, l'objectiu del qual siga fomentar i impulsar el benestar laboral del personal al seu servici.

En el Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'INVASSAT, es desenvolupa esta informació.

 

Normativa

 • Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.
 • Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual és desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals.
 • Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). Text derogat pel Decret  109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Per a més informació consulte la secció Normativa del portal de l'INVASSAT.

 

Memòries del SPRL

Listado documentos

T'interessa